شهرام محمدی در گذشت

این سایت ، خبری نیست ولی در قبال این جان فشانی احساس مسئولیت کردیم، تا سهمی هرچند کم در جاودان کردن نام این جوانمرد داشته باشیم.

کجایند کسانی که در شبکه های اجتماعی بر سر مسائل پیش پا افتاده و شاید دروغ جنجال به پا می کنند؟!

در هفته ای که گذشت مجتمع پتروشیمی مارون، یکی از ادامه خواندن شهرام محمدی در گذشت

1+